Nasze projekty

2004 – nadal  |  Klub Dziecięco-Młodzieżowy „Szansa dla Każdego”

Podstawowe, statutowe zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie i współfinansowane z budżetu Miasta Katowice, polegające na prowadzeniu przy ul. 3 Maja 36 (w rejonie dworca PKP) świetlicy środowiskowej typu opiekuńczego (placówki wsparcia dziennego) dla 30 dzieci w wieku 3 – 16 lat, zamieszkałych w Katowicach Śródmieściu.

Liczba beneficjentów: 30

Wartość projektu – 2023 rok: 237 491,00 PLN


2013 − 2014  |  Szkoła Równych Szans (PO KL)

Projekt zrealizowany w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach (ZSS 8). Adresatami wsparcia były uczennice (10 BO) i uczniowie (20 BO) Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 25, wchodzących w skład ZSS 8.

Realizacja projektu objęła zadania:

 • Matematyka i Przyroda skrzydeł Ci doda – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki i chemii, prowadzone w sposób niekonwencjonalny, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i sprzętu komputerowego (tabletów), oraz oparte na doświadczeniach i eksperymentach przeprowadzanych przez BO (łącznie 420 godzin lekcyjnych zajęć z matematyki, fizyki i chemii).
 • Szkolna Pracownia Internetowa – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki, prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów i dostępu do bezprzewodowego Internetu. Nauka korzystania z Internetu jako źródła wiedzy i informacji przydatnych w dalszej edukacji, rozwoju osobistym i zawodowym (łącznie 280 godzin lekcyjnych zajęć z informatyki).
 • Szkolny Teatr Języka Angielskiego – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego odbywane w formie udziału BO w przygotowaniach do wystawienia dwóch prostych bajek anglojęzycznych. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela języka angielskiego i zawodowego aktora-trenera. Uczestnicy/uczestniczki przygotowali również kostiumy, scenografię i dekoracje. Gotowe spektakle zostały zaprezentowane w okresie przedświątecznym (pierwsze przedstawienie w grudniu 2013, a drugie w grudniu 2014). Na widowni zasiedli rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni przez BO koledzy i koleżanki. Zadaniu patronował Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach (łącznie: 140 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego; 140 godzin zajęć gry aktorskiej; 2 szkolne przedstawienia teatralne).
 • Szkolny Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego – doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów/uczennic wykazujących problemy w nauce. Psycholog i pedagog opracowali dla każdego uczestnika/uczestniczki Indywidualny Plan Rozwoju (IPR), który był podstawą do podejmowania działań i udzielania zindywidualizowanego wsparcia dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego/każdej BO. W ramach zadania wykorzystano nowoczesną metodę Biofeedback, która pozwoliła na skuteczne łagodzenie zaburzeń i lęków występujących u uczniów/uczennic ZSS 8 uczestniczących w projekcie (łącznie: 600 godzin wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; 30 IPR).
 • Szkolny Ośrodek Kariery – poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe na rzecz uczestników/uczestniczek projektu. Udzielanie im informacji o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Dla każdego/każdej BO opracowano Indywidualny Plan Kariery (IPK) (łącznie: 600 godzin porad i doradztwa edukacyjno-zawodowego; 30 IPK).
 • Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości – pozalekcyjne zajęcia z przedsiębiorczości, ukierunkowane na nabywanie przez uczestników/uczestniczki podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej oraz podstaw ekonomii i bankowości (łącznie 280 godzin lekcyjnych zajęć z przedsiębiorczości).
 • Szkolny Piknik Naukowy – prezentacja doświadczeń i eksperymentów matematycznych, fizycznych i chemicznych, przygotowana przez pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, z udziałem uczestniczek/uczestników projektu, ich rodziców i nauczycieli ZSS 8. Terminy Pikniku: maj 2013 i maj 2014. Popularnonaukowa, zabawowa formuła Pikniku pozwoliła na łatwiejsze przyswojenie przez BO wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Merytorycznym patronem zadania był Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szkoła Równych Szans – kabaretowe warsztaty zorientowane na przełamywanie stereotypów i tradycyjnych ról społecznych i zawodowych, w jakich występują kobiety i mężczyźni. Zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem BO, poprowadzone w formie kabaretowej przez artystów kabaretu.

Realizację projektu wspierała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba beneficjentów: 30

Wartość projektu: 425 045,50 PLN


2011 − 2012  |  Pozalekcyjna Akademia Umiejętności (PO KL)

Projekt adresowany do 36 dzieci – w tym 18 dziewcząt i 18 chłopców – które uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki i informatyki, realizowanych w ramach trzech modułów pod nazwą: Akademia Języka Angielskiego, Akademia Królowej Matematyki i Akademia Umiejętności Komputerowych. Każdy z uczestników otrzymał studencki indeks, a następnie przez blisko dwa lata doskonalił swoje umiejętności oraz zdobywał wiedzę po kierunkiem „profesora” prowadzącego zajęcia w oparciu o formułę nauki poprzez zabawę. Wszystkie zajęcia odbywały się w sali komputerowej doposażonej ze środków unijnych w trzy nowe zestawy komputerowe i nowoczesną tablicę interaktywną.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba beneficjentów: 36

Wartość projektu: 359 314,00 PLN


2010  |  Wakacje z Niezapominajką (PO FIO 2010)

Projekt polegał na zorganizowaniu podczas wakacji 2010 letniego wypoczynku dla 30 dzieci z Katowic – podopiecznych Stowarzyszenia – w wieku 6-18 lat w miejscowości Kacwin położonej na Spiszu w gminie Łapsze Niżne w województwie małopolskim.

Po powrocie z udanych wakacji dzieci wzięły udział w zajęciach z podstaw tworzenia strony internetowej projektu prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera Pana Radka.

Wakacyjny pobyt w Kacwinie i okolicach połączony był z działaniami uspołeczniającymi, wychowawczymi i edukacyjnymi, realizowanymi pod wspólnym hasłem NIE ZAPOMINAJ… (stąd idea i tytuł projektu):

 • o słabszych, którzy potrzebują Twojej pomocy i wsparcia;
 • o ochronie przyrody i trosce o naszych „braci mniejszych”;
 • o szacunku do tradycji, historii i przeszłości;
 • o tolerancji dla innych przekonań i religii;
 • o zachowaniu szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa w górach.

Po zrealizowaniu (pozytywnym „zaliczeniu”) każdego z działań dzieci otrzymywały symboliczną „niezapominajkę”, a pod koniec pobytu w Kacwinie, w Domu Wczasowym „Kinga”, prowadzonym wzorowo przez Państwa Dziwiszów, którzy zapewnili dzieciom wiele atrakcji – certyfikaty z „niezapominajką” wręczone przez Pana Józefa Szewczyka, sołtysa Kacwina.

Na stronie internetowej projektu – współtworzonej przez dzieci – zaprezentowaliśmy część zdjęć i nagrań dokumentujących „niezapomniany” pobyt w tym unikalnym, przepięknym zakątku Polski, do którego zapraszamy wszystkie dzieci.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba beneficjentów: 30

Wartość projektu: 43 114,00 PLN


2009 − 2010  |  Nie jesteś sam (PO KL)

Projekt współfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba beneficjentów: 20

Wartość projektu: 285 128,50 PLN


2008  |  Wyprawa „Warto żyć nad Wartą” (PO FIO 2008)

Wyprawa turystyczno-krajoznawcza do …. W trakcie pobytu w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie (woj. wielkopolskie) dzieci …

Po powrocie do Katowic dzieci zaprezentowały swoje prace plastyczne i fotografie podczas wystawy zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 10 w Katowicach przy ul. Stawowej. Wernisaż wystawy uświetnił brawurowym występem „pro bono” przyjaciel Stowarzyszenia, znakomity akordeonista Marcin Wyrostek.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba beneficjentów: 30

Wartość projektu: 51 235,00 PLN